Program Partnerski Intymnosc.pl

logowanie

Regulamin
Programu Partnerskiego Intymnosc.pl

  

§ 1
Definicje podstawowe

  

1. Organizator: Organizatorem „programu partnerskiego Intymnosc.pl” jest: EROMED JACEK STEMPIN, PAWEŁ SŁUŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA , ul. Pozytywki 18, 02-881 Warszawa (NIP: 5213580449)

2. Serwis transakcyjny: Serwis internetowy, udostępniony przez Organizatora, zawierający informacje na temat Produktów oraz formularze umożliwiających ich zakup.

3. Serwis informacyjny: Serwis internetowy, udostępniony przez Organizatora, zawiera informacje o Programie, Regulaminie Programu ,Warunkach Programu Partnerskiego oraz umożliwia dostęp do Kont Partnerów.

4. Formularz rejestracyjny: Formularz umieszczony w Serwisie informacyjnym, umożliwiający przesłanie do Organizatora danych osób/firm chcących uczestniczyć w Programie

5. Partner :

 • Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza
 • Spółka prawa handlowego
 • 6. Konto Partnera: Dostępne za pośrednictwem Serwisu informacyjnego indywidualne Konto Partnera, zawierające informacje na temat prowizji wypracowanych przez Partnera, umożliwiające rozszerzenie zakresu Umowy Partnerskiej, zgłaszanie reklamacji oraz kontakt z Organizatorem

  7. Produkty: Produkty oraz usługi oferowane przez Organizatora udostępnione do sprzedaży za pośrednictwem Programu

  8. Warunki Programu Partnerskiego: Dokument zawierający aktualny wykaz Produktów, udostępnionych do sprzedaży/dystrybucji za pośrednictwem Programu wraz z obowiązującymi stawkami prowizyjnymi, publikowana w Serwisie informacyjnym Programu c

  § 2
  Cel i uczestnictwo w Programie Partnerskim

    

  1. Celem Programu jest: wspomaganie przez Partnerów sprzedaży Produktów, udostępnianych przez Organizatora za pośrednictwem Programu zarządzanego przez Organizatora i stanowiącego jego własność.

  2. W Programie mogą uczestniczyć:

 • Osoby fizyczne
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza
 • Spółki prawa handlowego
 • 3.Przystąpienie do Programu jest całkowicie dobrowolne, polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego i zatwierdzeniu tego faktu przez Organizatora.

  4. Partner może mieć tylko jedno konto w Programie Partnerskim bez względu na liczbę Stron WWW, na których umieszcza reklamę Organizatora.. Dopuszczalne jest jednak posiadanie dwóch kont w Programie Partnerskim przez Partnera, z których jedno konto dotyczyć będzie Stron WWW związanych z działalnością gospodarczą Partnera, a drugie konto związane będzie ze Stronami WWW nie związanymi z działalnością gospodarczą Partnera. Dla każdego z takich dwóch kont przewidziana jest odrębna rejestracja.

    

  § 3
  Zasady ustalania prowizji

    

  1. Sprzedaż Produktów wynagradzana jest zgodnie z Warunkami Programu Partnerskiego, z zastrzeżeniem par. 3 ust. 2 umowy.

  2. Dopuszcza się możliwość negocjowania stawek prowizyjnych, wówczas wynagrodzenie Partnera wypłacane jest na podstawie indywidualnie negocjowanej wersji Warunków Programu Partnerskiego.

  3. Wysokość należnych prowizji Partner weryfikuje za pośrednictwem Konta Partnera.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian stawek prowizji. (Zmiany nie mogą dotyczyć transakcji już zawartych)

    

  § 4
  Sposób sprzedaży

    

  1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu transakcyjnego Sprzedawcy.

  2. Po wybraniu odnośnika prowadzącego do Serwisu transakcyjnego Organizatora z serwisu Partnera –Serwis transakcyjny otwiera się na stronie internetowej Sprzedawcy, a dokonane w Serwisie działania, o ile zostaną zakończone sprzedażą Produktu, powiększają wypracowana przez Partnera prowizje. Dokładne brzmienie odnośnika zostanie podane Partnerowi przez Organizatora w serwisie informacyjnym za pomocą dostępnych tam narzędzi komunikacyjnych. Przy naliczaniu prowizji Beda brane pod uwagę tylko wejścia do Serwisu transakcyjnego, które zostały dokonane przy wykorzystaniu tego odnośnika. O uwzględnieniu wejść do Serwisu transakcyjnego decydują wyłącznie odpowiednie zapisy z bazy danych Organizatora.

    

  § 5
  Wynagrodzenie

    

  1. Wynagrodzenie Partnera płatne jest na podstawie zestawienia dostępnego w systemie informatycznym, które zawiera listę zrealizowanych zamówień i wynikająca z niej sumę prowizji po uprzednim zatwierdzeniu przez Organizatora prowizji.

  2. Wypłata następuje po:

 • Zgromadzeniu przez Partnera prowizji w kwocie minimum 100 zł.
 • Prowizje sumowane są w systemie programu partnerskiego i wypłacane na życzenie partnera (najpóźniej 30 dni po zgłoszeniu wypłaty i otrzymaniu od partnera Umowy lub faktury VAT) nie częściej niż raz na 20 dni. Partner informuje Sprzedawcę o chęci wypłaty środków poprzez kliknięcie w guzik "wypłata" w swoim panelu.
 • Wypłaty prowizji dokonywane są przez Sprzedawcę przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pieniężnym na adres Partnera.
 • 3. Podstawą do wypłaty kwoty prowizji powiększonej o podatek VAT jest wystawienie przez Partnera faktury VAT na kwotę prowizji plus podatek VAT. Integralną częścią faktury (bądź umowy o dzieło) jest zestawienie wygenerowane przez system informatyczny

  4. Podstawa do wypłaty prowizji dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej jest zestawienia wygenerowane przez system informatyczny

    

  § 6
  Postanowienia porządkowe

    

  1. Reklamacje oraz zażalenia dotyczące Programu można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem serwisu informacyjnego.

  2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania.

  3. Informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

    

  § 7
  Zobowiązania Partnera i Organizatora

    

  1. Partner oraz Organizator mają prawo do wypowiedzenia Umowy Partnerskiej w każdej chwili, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.

  2. Organizator ma prawo wypowiedzenia Umowy Partnerskiej bez zachowania terminu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności:

 • w przypadku stwierdzenia łamania postanowień Regulaminu oraz Umowy Partnerskiej.
 • w przypadku prowadzenia przez Partnera działalności sprzecznej z prawem.
 • 3. Partner akceptując Regulamin Programu Partnerskiego, zobowiązuje sie:

 • do respektowania elementów graficznych zawierających logotypy i znaki towarowe Organizatora i do nie zmieniania ich w żadnych okolicznościach;
 • do powiadamiania Organizatora o zmianie danych teleadresowych w przeciągu 14 dni od ich nastąpienia.
 • do usunięcia wszelkich linków do witryn oznaczonych znakami towarowymi Organizatora po wypowiedzeniu przez jedna ze stron umowy o współpracy partnerskiej
 • do pełnego zrekompensowania Organizatora z tytułu jakichkolwiek strat, jakie Organizator może ponieść z powodu skargi strony trzeciej spowodowanej niewywiązaniem się przez partnera ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu;
 • do nie tworzenia żadnych linków sponsorowanych do jednej lub większej liczby witryn posiadanych przez Organizatora;
 • do nie tworzenia automatycznych przekierowań URL do jednej lub większej liczby stron posiadanych przez Organizatora. Niedozwolone przekierowania URL to: 3xx, iframe, metatagi refresh, Java scripts. Partner może stosować automatyczne przekierowania URL po uprzedniej akceptacji Organizatora;
 • w przypadku wszelkich reklam w postaci wiadomości elektronicznych, uzyskać pisemna akceptacje. Organizatora co do ostatecznej formy graficznej i tekstowej reklamy oraz zamieścić w niej wyraźne oznaczenie od kogo dana wiadomość pochodzi i jaki jest jej cel.
 • do uzupełnienia w formularzu informacji na temat sposobów reklamowania witryn partnera (w tym sporządzenia listy wszystkich stron internetowych, na których Klienci mogą zapoznać się z oferta produktów Sprzedawcy)
 • W czasie swojego uczestnictwa w Programie Partner będzie otrzymywał informacje na temat Organizatora, które nie są ogólnie znane (dalej określane jako „Informacje Poufne”). Informacje Poufne Beda w szczególności obejmowały wszelkie dane dotyczące produktów lub usług sprzedanych za pośrednictwem Programu oraz informacje marketingowe, oraz dostępu do Serwisu Informacyjnego.
 • 4.Partner potwierdza, że:

 • Informacje Poufne pozostaną wyłączna własnością Sprzedawcy;
 • może wykorzystywać Informacje Poufne tylko w zakresie koniecznym dla celów uczestnictwa w Programie;
 • Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje od dnia zawarcia umowy partnerskiej i obowiązuje przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od momentu wypowiedzenia niniejszej umowy.
 •   

  § 8
  Drugi poziom programu partnerskiego

    

  1. Od dnia 8 lutego 2010 roku Organizator udostępnia możliwość reklamowania Programu Partnerskiego.

  2. Partner pierwszego poziomu, który poleca program partnerski dostaje dodatkowo prowizję w wysokości 2% od transakcji dokonanej za pośrednictwem Partnera drugiego poziomu zarejestrowanego z polecenia (czyli inaczej 10% wysokości prowizji Partnera drugiego poziomu).

    

  § 9
  Akceptacja dla regulaminu i informacja o zmianach.

    

  1. Zgłoszenie i rejestracja w Programie Partnerskim przez Partnera oznacza, że zapoznał się i akceptuje zapisy Regulaminu.

  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. .

  3. O zmianach Regulaminu oraz o zmianach Warunków Programu Partnerskiego Organizator Bedzie powiadamiał Partnerów za pomocą dostępnych w serwisie internetowym narzędzi komunikacyjnych. .

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami:
  kontakt

  Wypełnij bezbłędnie wszystkie pola!  logowanie  Ustaw nowe hasło
  " )